fbpx

Politica de Confidențialitate


INTRODUCERE

Cabinetul Medical Chiroderma (SC CHIRODERMATOLOGIE SRL, cu sediul în mun.Târgu Mureș, str.Bolyai nr.16, jud.Mureș, CIF 37701270, J26/1002/2017) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate și manuale, doar în scopuri legale, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, respectiv în baza legislației națională în vigoare privind protecția și securitatea datelor personale (Legea nr.190/2018).

CE DATE PERSONALE COLECTĂM PRIN SITE-UL NOSTRU

Categoriile de date cu caracter personal ce sunt supuse prelucrării de către noi sunt, fără a avea caracter exhaustiv, următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Pașaport/buletin, data și locul nașterii, cetăţenia, semnătura, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, asigurări de sănătate și sociale, date bancare, situaţia medicală, informații medicale, sau alte informații necesare prestării serviciilor medicale comandate de Dvs.

Cabinetul Medical Chiroderma colectează și o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de ex. adresa de email, numărul de telefon) în vederea îmbunătăţirii procesului de comunicare. În cazul cursurilor online, prelucrăm și date privind imaginea, cum ar fi imagini/fotografii sau înregistrări video.

Datele cu caracter personal sunt preluate de la următoarele categorii de persoane fizice: pacienți, părinți, reprezentanți legali, alți membri ai familiei, parteneri.

SCOPURILE ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Cabinetul Medical Chiroderma are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Cabinetul Medical Chiroderma prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în scopul derulării următoarelor activități:

  • Prestarea activităților și serviciilor medicale descrise în detaliu pe website-ul nostru.

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una din următoarele condiții:

  • persoana vizată și-a dat consimţământul;
  • este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de sau după încheierea unui contract;
  • este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care îi revine Cabinetului Medical Chiroderma: prestarea activităților și serviciilor medicale descrise pe website;
  • este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de/în interes public;
  • este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Chiroderma.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea prestării serviciilor medicale mai sus descrise.

Odată cu trimiterea unei comenzi de programare, acceptați atât Termenii și condițiile, cât și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal/Politica de confidențialitate a clinicii Chiroderma.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator, și sunt comunicate, la cerere, numai următorilor destinatari: Casa Națională de Asigurare de Sănătate, Casa Județeană de Asigurare de Sănătate Mureș, Ministerul Sănătății Publice, DSP, Administrația Finanțelor Publice, precum și, în anumite cazuri, partenerilor și împuterniciților contractuali ai SC Chirodermatologie SRL.

Informaţiile prelucrate de către Cabinetul Medical Chiroderma NU vor fi dezvăluite către terţe părţi pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul expres al persoanei vizate.

CE DREPTURI AVEȚI CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DVS.

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („cartă”) și articolul 16 alinea tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Drepturile persoanelor vizate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sunt:

Dreptul la informare – înseamnă că trebuie să știti dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute, de ce și de cine sunt prelucrate.

Dreptul de acces –  inseamna ca aveti dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita si de a obtine o copie a datelor dvs. personale culese.

Dreptul la actualizare/rectificare –  inseamna aveti dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor dumneavoastra personale, care sunt inexacte sau incomplete.

Dreptul de stergere – inseamna ca in anumite circumstante puteti cere ca datele dvs. personale sa fie sterse din inregistrarile noastre.

Dreptul de a restrictiona procesarea –  in anumite conditii, aveti dreptul sa restrictionati procesarea datelor dvs. personale.

Dreptul de a se opune procesarii – in anumite cazuri aveti dreptul sa va opuneti procesarii datelor dvs. personale

Dreptul de a se opune prelucrarii automate –  inseamna ca aveti dreptul sa faceti obiectii fata de procesarea automata, inclusiv de profilare; si sa nu faca obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata. Acest drept poate fi exercitat ori de cate ori exista un rezultat al profilarii care produce efecte juridice care te afecteaza sau te afecteaza in mod semnificativ.

Dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul sa obtineti datele dvs. personale intr-un format adecvat sau, daca este posibil ca transfer direct de la un procesator la altul

Dreptul de a depune o plangere – in cazul in care refuzam cererea dvs. in baza drepturilor de acces, va vom oferi un motiv de ce. Daca nu sunteti multumit de modul in care a fost tratata solicitarea dvs., va rugam sa ne contactati.

Dreptul de ajutor de la autoritatea de supraveghere –  aveti dreptul la ajutorul unei autoritati de supraveghere si dreptul la alte cai de atac, cum ar fi solicitarea de despagubiri.

Dreptul de a vă adresa justiției.

Dreptul de a retrage consimtamantul – aveti dreptul retrage orice acord dat de prelucrare a datelor dumneavoastra personale.

Prin trimiterea unei cereri/comenzi de programare, respectiv prin furnizarea unor informații cu caracter personal prin intermediul site-ului, sunteți implicit de acord cu prelucrarea acestor date, în conformitate cu prevederile legale, și în scopurile mai sus arătate.

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform legii, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la: office@chirodermatologie.ro

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată. Model de plângere puteți găsi la adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: http://dataprotection.ro.

Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Bld. Magheru, nr. 28-30, Sector 1, București, Telefon: (+4) 0318 059 211, Fax: (+4) 0318 059 602, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro, Web: http://dataprotection.ro.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

(i) Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

(ii) Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu se conformează politicilor privind protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane.

(iii) Măsuri tehnice specifice. Am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure că securitatea datelor lor este protejată. Adoptăm măsuri ncesare în vederea protecției datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive și accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii.

(iv) Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

(v) Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm/pseudoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

SEMNIFICȚIA UNOR TERMENI FOLOSIȚI ÎN CUPRINSUL PREZENTEI NOTE

Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?

Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă operator de date cu caracter personal?

Operator de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ce înseamnă Persoană împuternicită?

Persoana fizică sau juridică, autoritate sau alt organism care singur sau împreună cu altele decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Ce înseamnă Persoană vizată?

Persoana vizată este persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

POLITICA FIȘIERELOR COOKIE

Directiva UE 2009/136/EC stipulează că putem stoca cookie-uri pe computerul dumneavoastră, dacă acestea sunt esenţiale pentru operaţiunile de pe site, dar că pentru alte scopuri este nevoie de permisiunea dumneavoastră.

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server de-al nostru sau către un server al unei terțe părți.

Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile noastre pentru a oferi servicii adaptate utilizatorilor.

Website-ul nostru foloseşte cookies strict necesare pentru funcţionarea optimă a websiteului.

Vreau o programare!
Română